top of page

Luceos Smart Service Management

Informacja na Twojej stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym: − cele projektu, − planowane efekty, − wartość projektu, − wkład Funduszy Europejskich.

Nr Umowy: UG-PMT/0890/5N/2019-UKR
Umowa o powierzenie grantu dla Projektu nr PMT/0890/5N/2019
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, zwana dalej
„Umową”,

bottom of page